Rechten van de betrokkenen

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen):

Recht op informatie

(art 33-34 Wbp / art 13-14 AVG)

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

Recht van inzage

(art 35 Wbp / art 15 AVG )

Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie

(art 36 Wbp / art 16 AVG)

Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

(art 36 Wbp / art 17 AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:

  • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
  • betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking

(art 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit

(art 20 AVG)

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar

(art 40-41 Wbp / art 21 AVG)

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling

(art 42 Wbp / art 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende offerteaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

  1. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
  2. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
  3. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Voor meer informatie over het recht van betrokkenen kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: Website Autoriteit Persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen